آلون تال

آلون تال

عن الكاتب
پروفسور آلون تال، رئیس دانشکده سیاست عمومی دانشگاه تل آویو و از فعالان مجرب محیط زیست است.