گیدئون تیلور

گیدئون تیلور

عن الكاتب
گیدئون تیلور، مدیر عملیات «سازمان استرداد اموال یهودیان جهان»، که نماینده جامعه جهانی یهودیت برای تعقیب قانونی استرداد اموال یهودیانی است که در طول هولوکاست در اروپای شرقی مصادره شده است.