جی تاث

جی تاث

عن الكاتب
جی تاث معاون رئیس سازمان یهودی بین المللی « Jewish United Fund» در فدراسیون یهودیان شیکاگو است.