هادار تننبرگ

هادار تننبرگ

عن الكاتب
«هادار تننبرگ» نویسنده، هنرمند، جهانگرد، گیتاریست آماتور و سگدوست است. هادار به همراه خانواده به اسرائیل مهاجرت کرده و اکنون در اورشلیم زندگی میکند و به کشف این کشور تازه مشغول است و از فرهنگ رنگارنگ و زیبایی اسرائیل لذت میبرد.