میخا تائو

میخا تائو

عن الكاتب
«میخا تائو» یک گی یهودی راستکیش هجده ساله از لس آنجلس کالیفرنیا است که در اسرائیل تحصیل میکند. فارغ التحصیل دبیرستان «شالویویت» و سازندهی پروژهی «پلج» است که برای حمایت از دگرباشی جنسی و مراقبتهای حمایتی در مدارس یهودی بکار میرود. وی همچنین از اینترنهای «اشل» یکی از گروههای شمول دگرباشی جنسی است و به عنوان داوطلب در حزب «یش آتید» در اسرائیل فعالیت میکند.