نوآم تیبون

نوآم تیبون

عن الكاتب
کلنل «نوآم تیبون» در ۱۹۸۱ برای خدمت در نیروهای ویژه‌ی دفاعی ثبت نام کرد و به سرعت مدارج ترقی را پیمود. از فرماندهان ۲۰۲ گردان چتربازان، و رئیس ستاد پرسنل نیروی زمینی ارتش، فرمانده تشکل شمال بود. اکنون بازنشسته است و همچنان به مشاوره در امور فناوری پیشرفته‌ی امنیتی برنامه‌ریزی ایمنی شهری و سیاست‌های عمومی ادامه می‌دهد. وی از مشاورین ارشد سیاست و امنیت سازمان «سربازان ما سخن می‌گویند» نیز هست. وبسایت سازمان در اینجا قابل پیگیری است: www.oursoldiersspeak.org