تومر ورشا

عن الكاتب
دربارهٔ نویسنده: «تومر ورشا» وکیلی زبردستی است که در ۲۰ سال گذشته تخصص وی در حقوق بشر بوده است. او بنیانگذار و مدیر دفتر حقوقی معتبر قوانین مهاجرت و شهروندی، «دفتر حقوقی تومر ورشا» است که جزو ۱۰۰ دفتر حقوقی معتبر «دان» در ۲۰۲۱ قرار گرفت.
اتصل بي

    إسمك
    عنوان بريدك الإلكتروني
    موضوع
    رسالة