شاکر اوزکان تورونلار

عن الكاتب
«شاکر اوزکان تورونلار» سفیر ترکیه در اسرائیل است.