رئوبن ترادبورکز

رئوبن ترادبورکز

عن الكاتب
«خاخام رئوبن ترادبورکز» مدیر «شورای خاخامی منطقه ای» آمریکا و اسرائیل است. به مدت ۲۳ سال خاخام جماعت بوده، ده سال اخیر را در تورنتو گذرانده، و در این مدت مدیر «بیت دین وعاد هارابانیم» نیز بوده است. وی و همسرش جویس در ۲۰۰۹ به اسرائیل مهاجرت کرده و ساکن اورشلیم اند. نظراتی که در این متن منعکس شده اند نظر نویسنده اند و به هیچ وجه ارتباطی با ارگان های مربوطه ندارند.