پری تراتر

پری تراتر

عن الكاتب
«پری تراتر» عکاس و موسیقیدان نیوزلاندی است. پری، خالق «سایه های هولوکاست» است، یک نمایشگاه چندرشته ای منحصر به فرد از هولوکاست.