ایرینا سوکرمن

ایرینا سوکرمن

عن الكاتب
«ایرینا سوکرمن» در ۲۰۰۹ از دانشکده حقوق دانشگاه فوردهام با درجه دکترا فارغ التحصیل شد و مدرک کارشناسی خود را در مطالعات بین المللی/بینافرهنگی و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه فوردهام در ۲۰۰۶ گرفته است. مشاوره حقوقی وی بر حقوق بشر و امور امنیتی و اکثرا در کشورهای مسلمان متمرکز است. وی همچنین در روابط دیپلماتیک و ارتباط-سازی میان جوامع مختلف مشارکت می کند.