ملانی تاکفمن

ملانی تاکفمن

عن الكاتب
«ملانی تاکفمن» نویسنده و کنشگر و مشاور ارتباطات است. در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی درباره‌ی زنان و مهاجرت است.