دبورا واکسمن

دبورا واکسمن

عن الكاتب
خاخام خانم «دبورا واکسمن» دارای مدرک دکترا، مدیر «کالج بازسازی خاخامی و جوامع بازسازی یهودی» (Reconstructionist Rabbinical College and Jewish Reconstructionist) است.