آوی ویس

آوی ویس

عن الكاتب
آوی ویس خاخام ارشد انستیتوی « Hebrew Institute of Riverdale» است. وی از بنیانگزاران « Yeshivat Chovevei Torah» و « Yeshivat Maharat» است. کتاب تازه او، «دروازه آهنی را بگشای» (Open Up the Iron Door: Memoirs of a Soviet Jewry Activist)، خاطرات یک فعال یهودی در شوروی سابق که به تازگی از سوی « Toby Press» منتشر شده است.