دیوید وردیگر

دیوید وردیگر

عن الكاتب
«دیوید وردیگر» سخنران و نویسنده و کارآفرین مجرب فناوری، متفکر استراتژیک و مشاور بشردوستی و نوآور غیرانتفاعی است.