آویوا ورنر

آویوا ورنر

عن الكاتب
«آویوا ورنر» از سخنرانان موفق و مشاور والدین است و پدر و مادرهای بسیاری در سراسر جهان را راهکارهای موثر خود با روش های تربیتی موثر و مثبت آشنا کرده و کمک نموده خانواده ای مستحکم و موفق داشته باشند. او مادر شش فرزند نوجوان است. برای اطلاعات بیشتر در راهکارهای آموزشی تربیت نوجوانان به وبسایت وی مراجعه کنید. aviahwerner‪.‬com