مارک ویلف

عن الكاتب
مارک ویلف، رئیس هیئت امنای فدراسیون یهودیان آمریکای شمالی است.