گری ویلیگ

گری ویلیگ

عن الكاتب
«گری ویلیگ» پژوهشگر مرکز پژوهشی سیاست خاور نزدیک و دانشجوی ارتباطات در دانشگاه «بار-ایلان» در اسرائیل است.