جفری وولف

جفری وولف

عن الكاتب
«جفری وولف» از دانشیاران دانشکدهی تلمود دانشگاه بار-ایلان در اسرائیل، از تاریخدانان قرون وسطی و از کنشگران با سابقهی گونهی خاص راستکیشی مدرن اسرائیلی است.