اهود یعری

اهود یعری

عن الكاتب
اهود یعری نویسنده هشت کتاب در روابط اعراب و اسرائیل است. عضو هیات علمی « Lafer International Fellow» در انستیتوی واشنگتن، مطالعات خاور نزدیک (Washington Institute for Near East Policy)، تحلیلگر مشهور کانال 2 تلویزیون اسرائیل در خاورمیانه است.