آموس یادلین

آموس یادلین

بیشتر
عن الكاتب
سرلشگر بازنشسته، آموس یادلین، از سران پیشین اطلاعات ارتش و یکی از معتبرترین کارشناسان دفاعی و سیاست خارجی، و مدیر اجرایی انستیتوی غیرجناحی مطالعات امنیت ملی است.