آندری یرماک

عن الكاتب
آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین است.