ران یانگ

ران یانگ

عن الكاتب
«ران یانگ» سه سال را در منطقه‌ی خاورمیانه گذراند و نماینده‌ی بنگاه‌های آمریکایی و بریتانیایی و کانادایی «کواکر» (Quaker ) بود. وی به‌کرات از اسرائیل و کرانه‌ی باختری و غزه دیدار کرده، و چندین سفر بینامذهبی در منطقه انجام داده است. ران اخیرا در سمت مشاور ابتکار ملی رهبری بینامذهبی خدمت می‌کند. برای تماس با ران به این آدرس الکترونیکی نامه بدهید: ronyoungwa@gmail.com