تامار زاکن

تامار زاکن

عن الكاتب
«تامار زاکن» به مدت ده سال مدیریت دپارتمان آموزشکده‌ی «میمیزراخ شمش» در «بیت میدراش»، مرکز تربیت رهبری اجتماعی یهودی در اورشلیم را به عهده داشته. وی متون خاخامی سفاردیک را ترجمه می‌کند تا مخاطب انگلیسی‌زبان پیام‌های الهام‌بخش تعلق و عدالت این متون را دریابد.