مناخم زمان

عن الكاتب
بلاگر «مناخم زمان» با همسر و دو فرزندش مقیم شهر اورشلیم در اسرائیل است.