لوری زیمرمن

لوری زیمرمن

عن الكاتب
خاخام لوری زیمرمن از کنیسای «شاعاری شامائیم» مدیسون، ویسکانسن، است و کتاب «بازنویسی اسرائیل: به بچه‌ها بیاموزیم با نگاه انتقادی به مناقشات اسرائیلی فلسطینی بیندیشند» به قلم اوست.