محمد ذوالفقاری

محمد ذوالفقاری

عن الكاتب
خبرنگار «بهائی نیوز» و فعال حقوق بشر مقیم نروژ در زمینه اقلیت های مذهبی