اسرائیل – تنها جایی در خاورمیانه که اقلیت-ها دارند پیشرفت می-کنند

تصویر: مسیحیان ارتدکس در مراسم جمعهٔ مقدس، پیش از عید پاک، در رژهٔ Via Dolorosa، شهر قدیم اورشلیم، ۲۶ آوریل ۲۰۱۹،  با صلیبهای چوبی در مقابل کلیسای Holy Sepulchre گرد آمده-اند. (Thomas Coex/AFP)
تصویر: مسیحیان ارتدکس در مراسم جمعهٔ مقدس، پیش از عید پاک، در رژهٔ Via Dolorosa، شهر قدیم اورشلیم، ۲۶ آوریل ۲۰۱۹، با صلیبهای چوبی در مقابل کلیسای Holy Sepulchre گرد آمده-اند. (Thomas Coex/AFP)

آنهایی که اسرائيل را متهم به «پاکسازی قومی» می-کنند، باید نگاهی به جاهای دیگر بیندازند، مثلا به لبنان.

مبلغ-های فلسطینیان می-خواهند شما باور کنید اسرائیل در حال «پاکسازی قومی» غیریهودیان است. اما نگاهی دقیق-تر به پراکندگی جمعیت عکس این را ثابت می-کند.

ماه گذشته، در مراسم «روز اورشلیم»، ادارهٔ مرکزی آمار اسرائیل ارقامی منتشر کرد که نشان می-داد نزدیک به چهل درصد ساکنان اورشلیم عرب-اند و این سطح از سرشماری سال ۱۹۴۷ تا کنون، یکسال پیش از تأسیس کشور، بلاتغییر مانده است.

اسرائيل کشوری یهودی است. عرب-های مسلمان، مسیحی، و دروز اقلیت کشور را تشکیل می‌-دهند. شمار این جمعیت پابپای جمعیت کل کشور رشدی پیوسته داشته است. ساکنان نواحی تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطینیان (PA)، همه عرب هستند. مسلمانان در اکثریت-اند و مسیحیان شماری در کاهش دارند که از امنیت خود بیمناک است. در کشور همسایه، لبنان، که اکثریت عظیم کشور عرب است، هنگام تأسیس کشور در ۱۹۲۰، مسیحیان اکثریت جمعیت را تشکیل می-دادند، و اکنون در اقلیت-اند. اگر کسی بپرسد در کجای خاورمیانه اقلیت-ها در حال رشد هستند، باید پاسخ داد، اسرائیل.

درصد مسیحیانی که در آن نواحی که اکنون تحت کنترل تشکیلات خودگردان است سکونت دارند، با روندی سریع در سرازیری کاهش بوده، و از رقم ۵۱۰۰۰ از ۴۳۵۰۰۰ نفر در سال ۱۹۴۹ – یا ۱۲ درصد – به یک درصد در ۲۰۱۷ رسیده است.

مسیحیان، که در طول تاریخ اکثریت جمعیت را در شهرهای فلسطینی تشکیل می-دادند، اکنون در اقلیت-اند. طبق سرشماری بزرگ تشکیلات خودگردان در ۲۰۰۷، شمار جمعیت مسیحیان که در ۱۹۲۲ بالغ به ۸۴ درصد می-شد، به ۲۸ درصد رسیده بود. در همین بازهٔ زمانی، در شهرهای بیت جلا و بیت سحور در کرانهٔ باختری، جمعیت مسیحیان از ۹۹ و ۸۱ درصد به ۸۱ و ۶۵ درصد کاهش یافت.

در سال ۲۰۲۰، هنگامیکه «مرکز پژوهش سیاست و همه-پرسی فلسطینیان»، {PCPSR} از فلسطینیان پرسید «زندگی تحت اشغال اسرائیل چه حسی دارد»، ۷۰ درصد گفتند احساس امنیت می-کنند، ۹۴ درصد گفتند آزادی سفر دارند، و ۵۷ درصد گفتند هنگام گذر از ایست-های بازرسی اسرائیل هرگز با رفتار آزاردهنده مواجه نشده-اند.

اگر اسرائیل موجب احساس ناامنی فلسطینیان مسیحی نیست، پس موجب آن چه کسی است؟ بنا به همه-پرسی PCPSR، ۸۷ درصد مسیحیان از بالا گرفتن جرائم جنایی در قلمرو تشکیلات خودگردان نگران-اند؛ ۷۷ درصد از گروههای بنیانگرای اسلامی، نظیر حماس در هراس-اند؛ و ۶۷ درصد از مسیحیان گفتند ماده-ای از قانون اساسی فلسطینیان که می-گوید «شرع اسلام،‌مبنای قوانین است»، مایهٔ نگرانی ایشان است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/the-one-place-in-the-middle-east-where-minorities-are-thriving/?_gl=1*zcj60d*_ga*MTMzNTcxOTIxNi4xNjY3NjAwNzk4*_ga_RJR2XWQR34*MTY4NzQ0NjIzMS4xMDk5LjEuMTY4NzQ0NzYyNi4wLjAuMA..

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
«حسین عبدالحسین» از پژوهشگران بنیان دفاع از دموکراسی-ها (FDD) است که یک سازمان غیرحزبی و متمرکز بر امنیت ملی و سیاست خارجی در واشنگتن است.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ