دورنمای ثبات در اردن، متزلزل و پرمخاطره است

با چالشهای سنگین اقتصادی و سیاسی که رودرروی کشور پادشاهی اردن است، سخنان اسرائیل پیرامون انضمام کرانه باختری به آشوب دامن خواهد زد.

از زمان استقرار سلطنت این خاندان تا کنون، سلطنت خاندان هاشمی در اردن زیر سؤال نرفته است. اگرچه در آغاز جنبش «بهار عربی» فراخوانهایی به کاهش قدرت شاه و استقرار پادشاهی مشروطه داده شد، شاه عبدالله دوم با درایت، موج را با پاسخ به شماری از مطالبات، از جمله تغییر سیستم انتخاباتی، خواباند.

با اینحال، دو سال گذشته شاهد افزایش انتقادات بوده است، هم انتقاد از شیوه برخورد شاه به مشکلات بنیادین کشور پادشاهی، و هم انتقاد به عملکرد شاه و ملکه رانیا. شایعات و گزارشات رسانه های غیراردنی مربوط به تشکیل سازمانی زیرزمینی علیه شاه که شامل شماری از نزدیکان او نیز میشود، با تایید علنی شاه، مسلم شد. در اوایل ماه مه، رسانه های اردنی نامه از شاه به احمد حسنی که رئیس تازه-منصوب سرویس عمومی اطلاعات منتشر کردند، که نقشی کلیدی در امور امنیت داخلی و خارجی اردن دارد.

شاه به عملکرد سرویسهای امنیتی که به گفته وی توانستند «تلاشهای مذبوحانه» علیه ملت، به ویژه همین تلاشهای اخیر را افشا کنند، مفتخر بود، و اشاره داشت که شماری از مردم از شرایط دشوار که اردن با آن روبرو است، سوء استفاده کرده اند. بنا به گفته شاه، این دوره ای است بغرنج و دشوار برای منطقه و اردن نیز می بایست با بی ثباتی منطقه و شرایط متشنج بین المللی بسازد. علاوه بر رئیس سازمان عمومی اطلاعات، مقامات دیگر کاخ نیز جایگزین شدند.

از زمان تاسیس سلطنت اردن، این کشور با مشکلات حیاتی اقتصادی که ناشی از کمبود منابع طبیعی و دیگر منابع بومی درآمد است، و نیز اجبار تحمل چندین موج مهاجرتی که به نسبت جمعیت این کشور، عظیم به شمار می آید، روبرو بوده است. در برخورد با این مشکلات بنیادین، دولت اردن می بایست به بودجه ها و قروض کشورها و نهادهای بین المللی اعطاکننده وام اتکا کند. این در مورد دیگر کشورها نیز صدق میکند، اما چالشهای عظیم علیه ثبات یا رژیم کشور منجر به آشوب منطقه ای نمیشود یا پیامدهای بین المللی ندارد.

از ۲۰۱۱ تا کنون، نزدیک به ۱.۵ میلیون پناهنده سوری به اردن وارد شده اند، و شانس بازگشت شمار قابل توجهی از این پناهنده ها به کشور خود، بسیار ناچیز است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/the-forecast-for-jordans-stability-is-rocky-with-considerable-risk/

عن الكاتب
«اودد عران» از دیپلمات‌های باسابقه‌ی اسرائيل، و در حال حاضر از پژوهشگران ارشد «انستیتوی مطالعات امنیت ملی امنیت» در اسرائیل است.
تعليقات