مدیرعامل سازمان «لیگ ضدافترا»: چرا نوشتم «اینجا هم ممکن است اتفاق بیفتد»

تصویر: مردم در مراسم عبادی و شمع افروزی در کلیسای پروتستان جمعیت رانچو برناردو، ۲۷ آوریل ۲۰۱۹، پووی، کالیفرنیا. (David McNew/Getty Images/AFP)
تصویر: مردم در مراسم عبادی و شمع افروزی در کلیسای پروتستان جمعیت رانچو برناردو، ۲۷ آوریل ۲۰۱۹، پووی، کالیفرنیا. (David McNew/Getty Images/AFP)

در همه جای آمریکا، بسیار بیشتر از تصور بسیاری از مردم،، نفرت پراکنی دارد اوج می گیرد. در دههٔ ۱۹۳۰ هنگامی که آلمان نازی خیز برمیداشت به سوی جنگ با همسایگان اروپایی و شروع به اجرای قوانین یهودی ستیز نورمبرگ، پیشگام هولوکاست، کرده بود، «سینکلر لوئیس»، نویسندهٔ درخشان آمریکایی در سال ۱۹۳۵ عنوان رمان خود که به خطر استبداد خارج از کنترل می پردازد را به طنز، «اینجا اتفاق نخواهد افتاد» گذاشت.

این عنوان انعکاس تمام چیزهایی است که به همهٔ ما آمریکاییها در رابطه با تجربهٔ آمریکایی گفته شده، آموزش داده شده و حتی خود ما خود را به آن متقاعد کرده ایم. قرار بود بر اساس آنچه در کتاب های تاریخ، دروس مدنی، فولکلور، و چشم انداز ما، که ما را ملت صادر کنندهٔ دموکراسی در اکناف جهان و همزمان در نبرد با تهدیدات فاشیسم و کمونیسم می نمایاند، آمریکا کشوری متفاوت باشد. آمریکا دموکراسی واقعی بود، ملتی که بی نقص نبود اما تشنهٔ کمال بود، سرزمین امید و آزادی بود و همهٔ کسانی که به سواحلش نزدیک می شدند را با آغوش باز می پذیرفت و به همهٔ شهروندانش صدایی برابر می داد.

آمریکا پناه مهاجران بود، از هر جایی که آمده باشند. دیگ درهم جوش بود، یا شاید، کاسهٔ سالاد. تجربهٔ عالی از دموکراسی بود، جایی که مکتب های آزادی و دموکراسی ما، گرچه همیشه به وعده وفا نمی کردند، اما همچنان یک سروگردن بالاتر و الهام بخش دیگر ملت ها بودند. استبداد فاحش، عوام فریبی اهریمنی، یهودی ستیزی ظالمانه، اینها همه چیزهایی بودند که امکان نداشت اینجا اتفاق بیفتند.

حتی امروز نیز هیچ کس نمی خواهد باور کند که افراطی گری، غیرلیبرالی، و خشونتی که از دیگر سویه های ویروس نارواداری برمی آید، ممکن است به سواحل امن ما برسد.

اما همچنان که در کتاب تازه ام با عنوان «اینجا هم ممکن است اتفاق بیفتد» را می نویسم، عنوان معکوسی که از قاعده-بندی کنایه آمیز «سینکلر لوئیس» الهام گرفته، بافت اجتماعی ما دارد ضعیف می شود و جامعهٔ ما زیر فشار نفرتی که انگار از همه جانب زبانه می کشد، خم می شود.

جامعهٔ ما دارد روز بروز در برابر نفرت چپ و راست آسیب پذیرتر می شود. مردم، با آسیب ناشی از پاندمی که جوامع گوناگون را به استیصال کشانده، حیات روزمره را متخل کرده، و میلیونها شغل را از میان برداشته، در لبهٔ سرازیری ایستاده اند و بیش از پیش «دیگری» را مسئول نابرابری روزافزون اقتصادی، سطوح فزایندهٔ قروض شخصی،‌ و دیگر عوامل اضطراب آور می یابند.

از منظر من به عنوان مدیرعامل یکی از قدیمی ترین سازمان هایی که با نفرت پراکنی مبارزه می کند، نشانه هایی که در آمریکا مشاهده می کنیم، هشداری است برای ما.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/why-i-wrote-it-could-happen-here/

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
«جاناتان گرین بلات» مدیرکل سازمان بین المللی «Anti-Defamation League (ADL)» )«اتحادیه ضد افترا») است.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ