مروری بر دهه ای که گذشت: خدمت زنان در نیروهای دفاعی اسرائیل

شمار بیسابقه سربازان زن که روزبروز در نقش های بااهمیت تری به خدمت پرداخته اند نمی بایست «برای رعایت سربازان مذهبی» از صحنه کنار برود.

اگرچه حکم تاریخی دیوان عالی دادگستری در پرونده «آلیس میلر» در میانه‌ دهه ۱۹۹۰ صادر شد [که نیروهای دفاعی را مکلف کرد به زنان اجازه شرکت در امتحانات ورودی خلبانی بدهند]، از بسیاری جهات اما بیشترین تغییرات مهم در خدمت سربازی زنان در نیروهای دفاعی و در موضع نیروهای دفاعی در خصوص برابری جنسیتی، که به موازات هم پیش رفته است، در دههٔ آخر روی داد.

در آغاز این دهه، در ۲۰۱۰، نیروهای دفاعی طرح «از جبهه به جنسیت» را در راستای پیشبرد فرصتهای برابر به اجرا گذاشت که «پیاده سازی رویکرد به موضوعات جنسیتی» نامیده شد. این استراتژی در پی بررسی فعالیت «ستاد کل»، از سوی واحد مشاور رئیس ستاد کل پیرامون «امور زنان» در ۲۰۰۹ انجام شد که ضرورت طرحی جامع و سراسری در کل سیستم برای رسیدگی به شکاف جنسیتی با در نظر گرفتن عوامل ساختاری و فرهنگی را بمیان آورد. استراتژی جدید بر اصولی از قبیل «خدمت بر اساس زمینه علائق و نه جنسیت» و «پیاده سازی ارزش‌های برابری جنسیتی تحت سرفصل کرامت بشری در بنیان نیروهای دفاعی اسرائیل» تاکید داشت. یکی از استراتژیهای جالب توجهی که پیاد شده، تغییر نام واحد «مشاور رئیس ستاد کل در امور زنان» به «مشاور رئیس ستاد کل در امور جنسیتی» در فوریه ۲۰۱۶ بود.

منطقی که در پس این تغییرموجود بود و بذر آن، از پیش، در برچیدن لشکر زنان نیروی دفاعی در ۲۰۰۱ پاشیده شده بود، این بود که دیگر در نیروهای دفاعی احتساب زنان به عنوان یک گروه متفاوت علت وجودی ندارد؛ برعکس، ایشان می بایست درست مانند همتاهای مرد خود، در تمام امور از مافوق خود فرمان ببرند. این تحول در نیروهای دفاعی اسرائیل نقطه عطفی باارزش بشمار رفت که شیوه رویکرد آن نسبت به ادغام زنان در ارتش و تعهد آن در مسیر برابری واقعی را معین میکرد.

شانه بشانهٔ این تغییر بنیادین در رویکرد، دهه گذشته همچنین شاهد گشایش واحدهای بیشتر و بیشتر نیروهای دفاعی به روی زنان بوده و برای اولین بار فرماندهان زن به مناصب کلیدی گوناگونی منصوب شده اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/the-decade-in-review-womens-service-in-the-idf

عن الكاتب
«دکتر ایدیت شفران گیتلمن» از پژوهشگران «مرکز امنیت و دموکراسی» در «انستیتوی دموکراسی اسرائیل» است.
تعليقات