ماکس بلو-استین

ماکس بلو-استین

عن الكاتب
«ماکس بلو-استین» در واشنگتن به مشاورت مشغول است و تمرکز وی بیشتر بر سیاست‌های امنیتی و روابط عمومی است.