دیوید بریکستون

دیوید بریکستون

عن الكاتب
دکتر «دیوید بریکستون» نایب رئیس آژانس یهود برای اسرائیل، عضو سازمان صیونیست جامع، مدیر بنیانگذار موزه‌ و مرکز آموزشی «هرتزل»، و نماینده‌ی ارشد جنبش جهانی محافظه‌کاران. عقایدی که در این متن بیان می‌کند، عقاید شخصی اوست.