دیوید کوهن

دیوید کوهن

عن الكاتب
«دیوید کوهن» نویسنده‌ و روزنامه‌نگار ساکن «ولینگتون» است و مطالب وی در رسانه‌های سراسر جهان منتشر می‌شود.