تزاخی هانگبی

تزاخی هانگبی

عن الكاتب
«تزاخی هانگبی» وزیر اسرائیل در امور همکاری‌های منطقه‌ای و عضو حزب لیکود است.