دیوید مکاوسی

دیوید مکاوسی

عن الكاتب
«دیوید مکاوسی» از همکاران برجسته‌ی «زیگلر» و مدیر «پروژه‌ی صلح خاورمیانه»‌ی مؤسسه‌ی واشنگتن است، و لیا وینر دستیار پژوهش مؤسسه است.