کوبی مایکل

کوبی مایکل

عن الكاتب
دکتر کوبی مایکل از پژوهشگران ارشد انستیتوی امنیت ملی است. در میان علائق پژوهشی وی می‌توان به مطالعات صلح و جنگ؛ استراتژی؛ امنیت ملی؛ روابط مدنی نظامی؛ روابط اجتماعی نظامی؛ ابقای صلح؛ و مناقشات اسرائیل و فلسطینیان اشاره کرد. وی به عنوان معاون مدیرکل و رئیس میز فلسطینیان در وزارت امور استراتژیک خدمت کرده است. نوشته‌های زیادی منتشر کرده از جمله ۱۶ کتاب و تک‌پژوهش و ۵۰ مقاله و فصل‌هایی در کتاب‌های گوناگون.