استیو نیمونز

استیو نیمونز

عن الكاتب
«استیو نیمونز» از کارآفرینان فناوری و نویسنده است و علاقه‌اش به نوآوری و تحولات دیجیتال دفاعی، ایمنی، و نگهبانی نظم است.