گیدعون رمز

گیدعون رمز

عن الكاتب
«گیدعون رمز» از پژوهشگران انستیتوی «ترومن» دانشگاه عبری است.