شلومو ریسکین

شلومو ریسکین

عن الكاتب
خاخام شلومو ریسکین، صدای پیشگامی در جهان راست‌کیشی مدرن است؛ وی آموزگار و کنشگر اجتماعی و نویسنده‌ای است که بانی و رئیس شبکه‌ی «اور تورا استون» (شبکه‌ی نهادهای مردم پیشگام) می‌باشد. وی هم‌چنین خاخام اعظم «افرات اسرائیل» است و بانی کنیسا «میدان لینکلن» در شهر نیویورک. وی از سوی خاخام سلوویتچیک در دانشگاه یشیوا به خاخامی منصوب شده و دارای مدرک دکترا از دانشگاه نیویورک می‌باشد.