آری آفیلالو

آری آفیلالو

عن الكاتب
«آری آفیلالو» استاد حقوق دانشکده‌ی حقوق روتجر در نیوجرسی است. در فرانسه بزرگ شده و فرزند ذکور یک خانواده یهودی مراکشی در محله‌‌ای است کارگری و متکثر قومی است. وی در موضوعات حقوق بین‌المللی مطالب بسیاری منتشر کرده است.